R Grubu ICD10 Hastalık Kodları
Kodu Adı
R00 Kalp atım anormallikleri
R00-R09 Dolaşım ve solunum sistemine ait semptom ve belirtiler
R00-R99 Semptomlar, belirtiler ve anormal klinik ve labratuvar bulgulari, baska yerde siniflanmamis
R00.0 Taşikardi, tanımlanmamış
R00.1 Bradikardi, tanımlanmamış
R00.2 Çarpıntı
R00.8 Nabız anormallikleri, diğer ve tanımlanmamış
R01 Kardiak üfürüm ve diğer kardiak sesler
R01.0 Benign ve zararsız kalp üfürümleri
R01.1 Kardiyak üfürüm, tanımlanmamış
R01.2 Kalp sesleri, diğer
R02 Gangren, başka yerde sınıflanmamış
R03 Kan basıncının anormal olması, tanısı olmayan
R03.0 Kan basıncının yüksek olması, hipertansiyon tanısı olmayan
R03.1 Özellik göstermeyen düşük tansiyon bulgusu
R04 Solunum yollarından kaynaklanan kanama
R04.0 Epistaksis
R04.1 Boğazdan kan gelmesi
R04.2 Hemoptizi
R04.8 Solunum yollarında herhangi bir yerde hemoraji
R04.9 Solunum yollarından hemoraji, tanımlanmamış
R05 Öksürük
R06 Solunum anormallikleri
R06.0 Dispne
R06.1 Stridor
R06.2 Hırıltı (Wheezing)
R06.3 Periodik solunum
R06.4 Hiperventilasyon
R06.5 Ağız solunumu
R06.6 Hıçkırık
R06.7 Hapşırık
R06.8 Solunumun diğer ve tanımlanmamış anormallikleri
R07 Boğaz ve göğüste ağrı
R07.0 Boğaz ağrısı
R07.1 Solunumda göğüs ağrısı
R07.2 Prekordial ağrı
R07.3 Göğüs ağrısı, Diğer
R07.4 Göğüs ağrısı, tanımlanmamış
R09 Dolaşım ve solunum sistemine ait diğer semptom ve belirtiler
R09.0 Asfiksi
R09.1 Plörezi
R09.2 Respiratuvar arrest
R09.3 Anormal balgam
R09.8 Dolaşım ve solunum sisteminin diğer tanımlanmış semptom ve belirtileri
R10 Abdominal ve pelvik ağrı
R10-R19 Sindirim sistemi ve karına ait semptom ve belirtiler
R10.0 Akut batın
R10.1 Üst karın ağrısı
R10.2 Pelvik ve perineal ağrı
R10.3 Alt karnın diğer bölgelerine lokalize ağrı
R10.4 Karın ağrısı diğer ve tanımlanmamış
R11 Bulantı ve kusma
R12 Göğüste yanma hissi
R13 Disfaji
R14 Barsak gazı ve ilişkili durumlar
R15 Fekal inkontinans
R16 Hepatomegali ve splenomegali, başka yerde sınıflanmamış
R16.0 Hepatomegali, başka yerde sınıflanmamış
R16.1 Splenomegali, başka yerde sınıflanmamış
R16.2 Hepatomegali, splenomegali ile, başka yerde sınıflanmamış
R17 Sarılık, tanımlanmamış
R18 Assit
R19 Sindirim sistemi ve karına ait diğer semptom ve belirtiler
R19.0 Karın içi ve pelvik şişkinlikler, kitle ve yumru
R19.1 Anormal barsak sesleri
R19.2 Görülebilen peristalsizm
R19.3 Abdominal sertlik
R19.4 Barsak alışkanlıklarının değişmesi
R19.5 Fekal anormallikler, diğer
R19.6 Ağız kokusu
R19.8 Sindirim sistemi ve karına ait diğer tanımlanmış semptom ve belirtiler
R20 Deri duyu bozuklukları
R20-R23 Deri ve subkutanöz dokuya ait semptom ve belirtiler
R20.0 Deri anestezisi
R20.1 Deri hipoestezisi
R20.2 Deri parestezisi
R20.3 Hiperestezi
R20.8 Deri duyusunun diğer ve tanımlanmamış bozuklukları
R21 Kızarıklık ve diğer tanımlanmamış deri döküntüsü
R22 Derinin ve subkutanöz dokunun lokalize şişme, kitle ve yumrusu
R22.0 Başın lokalize şişme, kitle ve yumrusu
R22.1 Boynun lokalize şişme, kitle ve yumrusu
R22.2 Gövdenin lokalize şişme, kitle ve yumrusu
R22.3 Üst ekstremitenin lokalize şişme, kitle ve yumrusu
R22.4 Alt ekstremitenin lokalize şişme, kitle ve yumrusu
R22.7 Birden fazla yerin lokalize şişme, kitle ve yumrusu
R22.9 Lokalize şişme kitle ve yumrusu, tanımlanmamış
R23 Deri değişiklikleri, diğer
R23.0 Siyanoz
R23.1 Solukluk
R23.2 Kızarma
R23.3 Spontan ekimozlar
R23.4 Deri yapısında değişme
R23.8 Deri değişiklikleri diğer ve tanımlanmamış
R25 Anormal istem dışı hareketler
R25-R29 Sinir ve kas sistemine ait semptom ve belirtiler
R25.0 Anormal baş hareketleri
R25.1 Tremor, tanımlanmamış
R25.2 Kramp ve spazm
R25.3 Fasikülasyon
R25.8 Anormal istemsiz hareketler diğer ve tanımlanmamış
R26 Yürüyüş ve hareket anormallikleri
R26.0 Ataksik yürüyüş
R26.1 Paralitik yürüyüş
R26.2 Yürümede zorluk, başka yerde sınıflanmamış
R26.8 Yürüyüş ve hareketin diğer ve tanımlanmamış anormallikleri
R27 Koordinasyon eksikliği, diğer
R27.0 Ataksi, tanımlanmamış
R27.8 Koordinasyon eksikliği diğer ve tanımlanmamış
R29 Sinir ve kas iskelet sistemine ait diğer semptom ve belirtiler
R29.0 Tetani
R29.1 Meningismus
R29.2 Anormal refleks
R29.3 Anormal duruş
R29.4 Kalçada klik sesi
R29.6 Düşmeye eğilim, BYS
R29.8 Sinir ve kas iskelet sisteminin diğer ve tanımlanmamış semptom ve belirtileri
R30 İşemeyle birlikte ağrı
R30-R39 Üriner sisteme ait semptom ve belirtiler
R30.0 Dizüri
R30.1 Vezikal tenezm
R30.9 Ağrılı işeme, tanımlanmamış
R31 Hematüri, tanımlanmamış
R32 Üriner inkontinans, tanımlanmamış
R33 İdrar retansiyonu
R34 Anüri ve oligüri
R35 Poliüri
R36 Üretral akıntı
R39 Üriner sistemine ait diğer semptom ve belirtiler
R39.0 İdrar ekstravazasyonu
R39.1 İşemede diğer zorluklar
R39.2 Ekstrarenal üremi
R39.8 Üriner sistemin diğer ve tanımlanmamış semptom ve belirtileri
R40 Somnolans, stupor ve koma
R40-R46 Tanıma, algılama, emosyonal durum ve davranışa ait semptom ve belirtiler
R40.0 Somnolans
R40.1 Stupor
R40.2 Koma, tanımlanmamış
R41 Tanıma fonksiyonları ve sezgiye ait diğer semptom ve belirtiler
R41.0 Dizorientasyon, tanımlanmamış
R41.1 Anterograd amnezi
R41.2 Retrograd amnezi
R41.3 Amnezi, diğer
R41.8 Tanıma fonksiyonlarını ve sezgi ile ilgili diğer ve tanımlanmamış semptom ve belirtiler
R42 Baş dönmesi (Vertigo)
R43 Koku ve tat bozuklukları
R43.0 Anosmi
R43.1 Parosmi
R43.2 Paragosi
R43.8 Koku ve tadın diğer ve tanımlanmamış bozuklukları
R44 Genel duyu ve algılamaya ait diğer semptom ve belirtiler
R44.0 İşitsel halüsinasyonlar
R44.1 Görsel halüsinasyonlar
R44.2 Halüsinasyonlar, diğer
R44.3 Halüsinasyonlar, tanımlanmamış
R44.8 Genel duyular ve algılamaya ait diğer ve tanımlanmamış semptom ve belirtiler
R45 Emosyonal duruma ait semptom ve belirtiler
R45.0 Sinirlilik
R45.1 Huzursuzluk ve ajitasyon
R45.2 Mutsuzluk
R45.3 Demoralizasyon ve apati
R45.4 İrritabilite ve kızgınlık
R45.5 Düşmanlık
R45.6 Fiziksel zorbalık
R45.7 Emosyonel şok ve stres durumu, tanımlanmamış
R45.8 Emosyonel duruma ait diğer semptom ve belirtiler
R46 Görünüş ve davranışa ait semptom ve belirtiler
R46.0 Çok düşük seviyede kişisel hijyen
R46.1 Garip kişisel görünüş
R46.2 Garip ve anlamsız davranış
R46.3 Aşırı aktivite
R46.4 Yavaş davranış ve zayıf cevap verme
R46.5 Şüphecilik ve belirgin çekingenlik
R46.6 Strese yol açan yersiz ilgilenme ve kaygı
R46.7 İlişki kurmayı engelleyen aşırı konuşma ve ayrıntılı yaklaşım
R46.8 Görünüş ve davranışa ait diğer semptom ve belirtiler
R47 Konuşma bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
R47-R49 Konuşma ve sese ait semptom ve belirtiler
R47.0 Disfazi ve afazi
R47.1 Dizartri ve anartri
R47.8 Konuşma bozuklukları diğer ve tanımlanmamış
R48 Disleksia ve diğer sembolik disfonksiyonlar, başka yerde sınıflanmamış
R48.0 Disleksi ve aleksi
R48.1 Agnozi
R48.2 Apraksi
R48.8 Sembolik disfonksiyonlar diğer ve tanımlanmamış
R49 Ses bozuklukları
R49.0 Disfoni
R49.1 Afoni
R49.2 Hipernazalite ve hiponazalite
R49.8 Ses bozuklukları diğer ve tanımlanmamış
R50 Sebebi bilinmeyen ve diğer orijinli ateş
R50-R69 Genel semptom ve belirtiler
R50.0 Ateş, üşüme ile
R50.1 Sebat eden ateş
R50.2 İlaca bağlı ateş
R50.8 Tanımlanmış ateş, diğer
R50.9 Ateş, tanımlanmamış
R51 Baş ağrısı
R52 Ağrı, başka yerde sınıflanmamış
R52.0 Akut ağrı
R52.1 Kronik tedaviye yanıt vermeyen ağrı
R52.2 Kronik ağrı, diğer
R52.9 Ağrı, tanımlanmamış
R53 Kırgınlık ve yorgunluk
R54 Yaşlılık
R55 Senkop ve bayılma
R56 Konvülziyonlar, başka yerde sınıflanmamış
R56.0 Febril konvülziyon
R56.8 Konvülziyonlar diğer ve tanımlanmamış
R57 Şok, başka yerde sınıflanmamış
R57.0 Kardiyojenik şok
R57.1 Hipovolemik şok
R57.8 Şok, diğer
R57.9 Şok, tanımlanmamış
R58 Kanama, başka yerde sınıflanmamış
R59 Büyümüş lenf nodları
R59.0 Bölgesel büyümüş lenf nodları
R59.1 Yaygın büyümüş lenf nodları
R59.9 Büyümüş lenf nodları, tanımlanmamış
R60 Ödem, başka yerde sınıflanmamış
R60.0 Bölgesel ödem
R60.1 Yaygın ödem
R60.9 Ödem, tanımlanmamış
R61 Hiperhidroz
R61.0 Bölgesel hiperhidroz
R61.1 Yaygın hiperhidroz
R61.9 Hiperhidroz, tanımlanmamış
R62 Beklenen normal fizyolojik gelişimin olmayışı
R62.0 Gecikmiş dönüm noktası
R62.8 Beklenen normal fizyolojik gelişimin diğer yokluğu
R62.9 Beklenen normal fizyolojik gelişimin olmayışı, tanımlanmamış
R63 Gıda ve sıvı alınımına ilişkin semptom ve belirtiler
R63.0 Anoreksiya
R63.1 Polidipsi
R63.2 Polifaji
R63.3 Beslenme güçlükleri ve yanlış uygulamaları
R63.4 Anormal kilo kaybı
R63.5 Anormal kilo alma
R63.8 Gıda ve sıvı alımıyla ilgili diğer semptom ve belirtiler
R64 Kaşeksi
R68 Genel semptom ve diğer belirtiler
R68.0 Hipotermi, düşük çevre ısısı ile birlikte olmayan
R68.1 Bebeğe özgü özel olmayan belirtiler
R68.2 Ağız kuruluğu, tanımlanmamış
R68.3 Parmakların çomaklaşması
R68.8 Genel semptom ve belirtiler diğer, tanımlanmış
R69 Bilinmeyen ve tanımlanmamış hastalık nedenleri
R70 Plazma viskositesinin anormalliği ve yüksek eritrosit sedimantasyon hızı
R70-R79 Kan incelenmesinde anormal bulgular, tanısı olmayan
R70.0 Yüksek eritrosit sedimantasyon hızı
R70.1 Anormal plazma viskositesi
R71 Kırmızı kan hücrelerinin anormalliği
R72 Beyaz kan hücrelerinin anormalliği, başka yerde sınıflanmamış
R73 Yükselmiş kan glikoz düzeyi
R73.0 Anormal glikoz tolerans testi
R73.9 Hiperglisemi, tanımlanmamış
R74 Anormal serum enzim düzeyleri
R74.0 Transaminaz ve laktik asit dehidrogenaz [LDH] düzeylerinin yüksekliği
R74.8 Serum enzimlerinin anormal düzeyleri, diğer
R74.9 Serum enzimlerinin anormal düzeyi, tanımlanmamış
R75 İnsan immünyetmezlik virüsünün [HIV] labratuvar kanıtı
R76 Serumda diğer anormal immünolojik bulgular
R76.0 Yüksek antikor titresi
R76.1 Tüberkülin testine anormal reaksiyon
R76.2 Sifiliz için yalancı-pozitif serolojik test
R76.8 Serumda diğer tanımlanmış anormal immünolojik bulgular
R76.9 Serumda anormal immünolojik bulgu, tanımlanmamış
R77 Plazma proteinlerinin diğer anormallikleri
R77.0 Albümin anormalliği
R77.1 Globulin anormalliği
R77.2 Alfa fetoprotein anormalliği
R77.8 Plazma proteinlerinin diğer tanımlanmış anormallikleri
R77.9 Plazma protein anormalliği, tanımlanmamış
R78 Kanda normalde bulunmayan ilaçlar ve diğer maddelere ait bulgular
R78.0 Kanda alkol bulunması
R78.1 Kanda opiat ilaç bulunması
R78.2 Kanda kokain bulunması
R78.3 Kanda halüsinojen bulunması
R78.4 Kanda bağımlılık potansiyelli diğer ilaçların bulunması
R78.5 Kanda psikotropik ilaç bulunması
R78.6 Kanda steroid ajanın bulunması
R78.7 Kanda ağır metallerin anormal düzeyde bulunması
R78.8 Kanda normalde bulunmayan diğer tanımlanmış maddelerin bulunması
R78.9 Kanda normalde bulunmayan tanımlanmamış maddenin bulunması
R79 Kan kimyasının diğer anormal bulguları
R79.0 Kan mineralinin anormal düzeyi
R79.8 Kan kimyasının diğer tanımlanmış anormal bulguları
R79.9 Kan kimyasının anormal bulgusu, tanımlanmamış
R80 İzole proteinüri
R80-R82 İdrar incelenmesinde anormal bulgular, tanısı olmayan
R81 Glikozüri
R82 İdrarda diğer anormal bulgular
R82.0 Şilüri
R82.1 Miyoglobinüri
R82.2 Biliüri
R82.3 Hemoglobinüri
R82.4 Asetonüri
R82.5 Uyuşturucular, ilaçlar ve biyolojik maddelerin yüksek idrar düzeyleri
R82.6 İlaç olmayan maddelerin anormal idrar düzeyleri
R82.7 İdrarın mikrobiyolojik incelemesinde anormal olgular
R82.8 İdrarın sitolojik ve histolojik incelemesinde anormal bulgular
R82.9 İdrarda diğer ve tanımlanmamış anormal bulgular
R83 Serebrospinal sıvıda anormal bulgular
R83-R89 Vücut sıvılarının ve dokularının incelemesinde tanısı olmayan diğer anormal bulgular
R83.0 Serebrospinal sıvıda anormal bulgular, anormal enzim düzeyi
R83.1 Serebrospinal sıvıda anormal bulgular, anormal hormon düzeyi
R83.2 Serebrospinal sıvıda anormal bulgular, uyuşturucular, ilaçlar ve diğer biyolojik maddelerin anormal düzeyi
R83.3 Serebrospinal sıvıda anormal bulgular, kaynak olarak ilaç türü olmayan maddelerin anormal düzeyi
R83.4 Serebrospinal sıvıda anormal bulgular, anormal immünolojik bulgular
R83.5 Serebrospinal sıvıda anormal bulgular, anormal mikrobiyolojik bulgular
R83.6 Serebrospinal sıvıda anormal bulgular, anormal sitolojik bulgular
R83.7 Serebrospinal sıvıda anormal bulgular, anormal histolojik bulgular
R83.8 Serebrospinal sıvıda anormal bulgular, anormal diğer bulgular
R83.9 Serebrospinal sıvıda anormal bulgular, anormal bulgular, tanımlanmamış
R84 Solunum organları ve torakstan alınan örneklerde anormal bulgular
R84.0 Solunum organları ve torakstan alınan örneklerde anormal bulgular, anormal enzim düzeyi
R84.1 Solunum organları ve torakstan alınan örneklerde anormal bulgular, anormal hormon düzeyi
R84.1.0 Bronşial yıkamada anormal enzim düzeyi
R84.1.1 Bronşial yıkamada anormal hormon düzeyi
R84.1.2 Bronşial yıkamada uyuşturucular, ilaçlar ve diğer biyolojik maddelerin anormal düzeyi
R84.1.3 Bronşial yıkamada kaynak olarak ilaç türü olmayan maddelerin anormal düzeyi
R84.1.4 Bronşial yıkamada anormal immünolojik bulgular
R84.1.5 Bronşial yıkamada anormal mikrobiyolojik bulgular, pozitif kültür bulguları
R84.1.6 Bronşial yıkamada anormal sitolojik bulgular, anormal Papanicolaou smear
R84.1.7 Bronşial yıkamada anormal histolojik bulgular
R84.1.8 Bronşial yıkamada anormal diğer bulgular, anormal kromozomal bulgular
R84.1.9 Bronşial yıkamada anormal bulgular, tanımlanmamış
R84.2 Solunum organları ve torakstan alınan örneklerde anormal bulgular, uyuşturucular, ilaçlar ve diğer biyolojik maddelerin anormal düzeyi
R84.2.0 Nazal sekresyonda anormal enzim düzeyi
R84.2.1 Nazal sekresyonda anormal hormon düzeyi
R84.2.2 Nazal sekresyonda uyuşturucular, ilaçlar ve diğer biyolojik maddelerin anormal düzeyi
R84.2.3 Nazal sekresyonda kaynak olarak ilaç türü olmayan maddelerin anormal düzeyi
R84.2.4 Nazal sekresyonda anormal immünolojik bulgular
R84.2.5 Nazal sekresyonda anormal mikrobiyolojik bulgular, pozitif kültür bulguları
R84.2.6 Nazal sekresyonda anormal sitolojik bulgular, anormal Papanicolaou smear
R84.2.7 Nazal sekresyonda anormal histolojik bulgular
R84.2.8 Nazal sekresyonda anormal diğer bulgular, anormal kromozomal bulgular
R84.2.9 Nazal sekresyonda anormal bulgular, tanımlanmamış
R84.3 Solunum organları ve torakstan alınan örneklerde anormal bulgular, kaynak olarak ilaç türü olmayan maddelerin anormal düzeyi
R84.3.0 Plevral sıvıda anormal enzim düzeyi
R84.3.1 Plevral sıvıda anormal hormon düzeyi
R84.3.2 Plevral sıvıda uyuşturucular, ilaçlar ve diğer biyolojik maddelerin anormal düzeyi
R84.3.3 Plevral sıvıda kaynak olarak ilaç türü olmayan maddelerin anormal düzeyi
R84.3.4 Plevral sıvıda anormal immünolojik bulgular
R84.3.5 Plevral sıvıda anormal mikrobiyolojik bulgular, pozitif kültür bulguları
R84.3.6 Plevral sıvıda anormal sitolojik bulgular, anormal Papanicolaou smear
R84.3.7 Plevral sıvıda anormal histolojik bulgular
R84.3.8 Plevral sıvıda anormal diğer bulgular, anormal kromozomal bulgular
R84.3.9 Plevral sıvıda anormal bulgular, tanımlanmamış
R84.4 Solunum organları ve torakstan alınan örneklerde anormal bulgular, anormal immünolojik bulgular
R84.4.0 Balgamda anormal enzim düzeyi
R84.4.1 Balgamda anormal hormon düzeyi
R84.4.2 Balgamda uyuşturucular, ilaçlar ve diğer biyolojik maddelerin anormal düzeyi
R84.4.3 Balgamda kaynak olarak ilaç türü olmayan maddelerin anormal düzeyi
R84.4.4 Balgamda anormal immünolojik bulgular
R84.4.5 Balgamda anormal mikrobiyolojik bulgular, pozitif kültür bulguları
R84.4.6 Balgamda anormal sitolojik bulgular, anormal Papanicolaou smear
R84.4.7 Balgamda anormal histolojik bulgular
R84.4.8 Balgamda anormal diğer bulgular, anormal kromozomal bulgular
R84.4.9 Balgamda anormal bulgular, tanımlanmamış
R84.5 Solunum organları ve torakstan alınan örneklerde anormal bulgular, anormal mikrobiyolojik bulgular
R84.5.0 Boğaz sürüntüsünde anormal enzim düzeyi
R84.5.1 Boğaz sürüntüsünde anormal hormon düzeyi
R84.5.2 Boğaz sürüntüsünde uyuşturucular, ilaçlar ve diğer biyolojik maddelerin anormal düzeyi
R84.5.3 Boğaz sürüntüsünde kaynak olarak ilaç türü olmayan maddelerin anormal düzeyi
R84.5.4 Boğaz sürüntüsünde anormal immünolojik bulgular
R84.5.5 Boğaz sürüntüsünde anormal mikrobiyolojik bulgular, pozitif kültür bulguları
R84.5.6 Boğaz sürüntüsünde anormal sitolojik bulgular, anormal Papanicolaou smear
R84.5.7 Boğaz sürüntüsünde anormal histolojik bulgular
R84.5.8 Boğaz sürüntüsünde anormal diğer bulgular, anormal kromozomal bulgular
R84.5.9 Boğaz sürüntüsünde anormal bulgular, tanımlanmamış
R84.6 Solunum organları ve torakstan alınan örneklerde anormal bulgular, anormal sitolojik bulgular
R84.7 Solunum organları ve torakstan alınan örneklerde anormal bulgular, anormal histolojik bulgular
R84.8 Solunum organları ve torakstan alınan örneklerde anormal bulgular, anormal diğer bulgular
R84.9 Solunum organları ve torakstan alınan örneklerde anormal bulgular, anormal bulgular, tanımlanmamış
R85 Sindirim organları ve karın boşluğundan alınan örneklerde anormal bulgular
R85.0 Sindirim organları ve karın boşluğundan alınan örneklerde anormal bulgular, anormal enzim düzeyi
R85.1 Sindirim organları ve karın boşluğundan alınan örneklerde anormal bulgular, anormal hormon düzeyi
R85.1.0 Periton sıvısında anormal enzim düzeyi
R85.1.1 Periton sıvısında anormal hormon düzeyi
R85.1.2 Periton sıvısında uyuşturucular, ilaçlar ve diğer biyolojik maddelerin anormal düzeyi
R85.1.3 Periton sıvısında kaynak olarak ilaç türü olmayan maddelerin anormal düzeyi
R85.1.4 Periton sıvısında anormal immünolojik bulgular
R85.1.5 Periton sıvısında anormal mikrobiyolojik bulgular, pozitif kültür bulguları
R85.1.6 Periton sıvısında anormal sitolojik bulgular, anormal Papanicolaou smear
R85.1.7 Periton sıvısında anormal histolojik bulgular
R85.1.8 Periton sıvısında anormal diğer bulgular, anormal kromozomal bulgular
R85.1.9 Periton sıvısında anormal bulgular, tanımlanmamış
R85.2 Sindirim organları ve karın boşluğundan alınan örneklerde anormal bulgular, uyuşturucular, ilaçlar ve diğer biyolojik maddelerin anormal düzeyi
R85.2.0 Tükrükde anormal enzim düzeyi
R85.2.1 Tükrükde anormal hormon düzeyi
R85.2.2 Tükrükde uyuşturucular, ilaçlar ve diğer biyolojik maddelerin anormal düzeyi
R85.2.3 Tükrükde kaynak olarak ilaç türü olmayan maddelerin anormal düzeyi
R85.2.4 Tükrükde anormal immünolojik bulgular
R85.2.5 Tükrükde anormal mikrobiyolojik bulgular, pozitif kültür bulguları
R85.2.6 Tükrükde anormal sitolojik bulgular, anormal Papanicolaou smear
R85.2.7 Tükrükde anormal histolojik bulgular
R85.2.8 Tükrükde anormal diğer bulgular, anormal kromozomal bulgular
R85.2.9 Tükrükde anormal bulgular, tanımlanmamış
R85.3 Sindirim organları ve karın boşluğundan alınan örneklerde anormal bulgular, kaynak olarak ilaç türü olmayan maddelerin anormal düzeyi
R85.4 Sindirim organları ve karın boşluğundan alınan örneklerde anormal bulgular, anormal immünolojik bulgular
R85.5 Sindirim organları ve karın boşluğundan alınan örneklerde anormal bulgular, anormal mikrobiyolojik bulgular
R85.6 Sindirim organları ve karın boşluğundan alınan örneklerde anormal bulgular, anormal sitolojik bulgular
R85.7 Sindirim organları ve karın boşluğundan alınan örneklerde anormal bulgular, anormal histolojik bulgular
R85.8 Sindirim organları ve karın boşluğundan alınan örneklerde anormal bulgular, anormal diğer bulgular
R85.9 Sindirim organları ve karın boşluğundan alınan örneklerde anormal bulgular, anormal bulgular, tanımlanmamış
R86 Erkek genital organlarından alınan örneklerde anormal bulgular
R86.0 Erkek genital organlarından alınan örneklerde anormal bulgular, anormal enzim düzeyi
R86.1 Erkek genital organlarından alınan örneklerde anormal bulgular, anormal hormon düzeyi
R86.1.0 Prostatik salgıda anormal enzim düzeyi
R86.1.1 Prostatik salgıda anormal hormon düzeyi
R86.1.2 Prostatik salgıda uyuşturucular, ilaçlar ve diğer biyolojik maddelerin anormal düzeyi
R86.1.3 Prostatik salgıda kaynak olarak ilaç türü olmayan maddelerin anormal düzeyi
R86.1.4 Prostatik salgıda anormal immünolojik bulgular
R86.1.5 Prostatik salgıda anormal mikrobiyolojik bulgular, pozitif kültür bulguları
R86.1.6 Prostatik salgıda anormal sitolojik bulgular, anormal Papanicolaou smear
R86.1.7 Prostatik salgıda anormal histolojik bulgular
R86.1.8 Prostatik salgıda anormal diğer bulgular, anormal kromozomal bulgular
R86.1.9 Prostatik salgıda anormal bulgular, tanımlanmamış
R86.2 Erkek genital organlarından alınan örneklerde anormal bulgular, uyuşturucular, ilaçlar ve diğer biyolojik maddelerin anormal düzeyi
R86.2.0 Semen, seminal sıvıda anormal enzim düzeyi
R86.2.1 Semen, seminal sıvıda anormal hormon düzeyi
R86.2.2 Semen, seminal sıvıda uyuşturucular, ilaçlar ve diğer biyolojik maddelerin anormal düzeyi
R86.2.3 Semen, seminal sıvıda kaynak olarak ilaç türü olmayan maddelerin anormal düzeyi
R86.2.4 Semen, seminal sıvıda anormal immünolojik bulgular
R86.2.5 Semen, seminal sıvıda anormal mikrobiyolojik bulgular, pozitif kültür bulguları
R86.2.6 Semen, seminal sıvıda anormal sitolojik bulgular, anormal Papanicolaou smear
R86.2.7 Semen, seminal sıvıda anormal histolojik bulgular
R86.2.8 Semen, seminal sıvıda anormal diğer bulgular, anormal kromozomal bulgular
R86.2.9 Semen, seminal sıvıda anormal bulgular, tanımlanmamış
R86.3 Erkek genital organlarından alınan örneklerde anormal bulgular, kaynak olarak ilaç türü olmayan maddelerin anormal düzeyi
R86.4 Erkek genital organlarından alınan örneklerde anormal bulgular, anormal immünolojik bulgular
R86.5 Erkek genital organlarından alınan örneklerde anormal bulgular, anormal mikrobiyolojik bulgular
R86.6 Erkek genital organlarından alınan örneklerde anormal bulgular, anormal sitolojik bulgular
R86.7 Erkek genital organlarından alınan örneklerde anormal bulgular, anormal histolojik bulgular
R86.8 Erkek genital organlarından alınan örneklerde anormal bulgular, anormal diğer bulgular
R86.9 Erkek genital organlarından alınan örneklerde anormal bulgular, anormal bulgular, tanımlanmamış
R87 Kadın genital organlarından alınan örneklerde anormal bulgular
R87.0 Kadın genital organlarından alınan örneklerde anormal bulgular, anormal enzim düzeyi
R87.1 Kadın genital organlarından alınan örneklerde anormal bulgular, anormal hormon düzeyi
R87.1.0 Serviks uteri salgıları ve sürüntülerinde anormal enzim düzeyi
R87.1.1 Serviks uteri salgıları ve sürüntülerinde anormal hormon düzeyi
R87.1.2 Serviks uteri salgıları ve sürüntülerinde uyuşturucular, ilaçlar ve diğer biyolojik maddelerin anormal düzeyi
R87.1.3 Serviks uteri salgıları ve sürüntülerinde kaynak olarak ilaç türü olmayan maddelerin anormal düzeyi
R87.1.4 Serviks uteri salgıları ve sürüntülerinde anormal immünolojik bulgular
R87.1.5 Serviks uteri salgıları ve sürüntülerinde anormal mikrobiyolojik bulgular, pozitif
R87.1.6 Serviks uteri salgıları ve sürüntülerinde anormal sitolojik bulgular, anormal Papanicolaou smear
R87.1.7 Serviks uteri salgıları ve sürüntülerinde anormal histolojik bulgular
R87.1.8 Serviks uteri salgıları ve sürüntülerinde anormal diğer bulgular, anormal kromozomal bulgular
R87.1.9 Serviks uteri salgıları ve sürüntülerinde anormal bulgular, tanımlanmamış
R87.2 Kadın genital organlarından alınan örneklerde anormal bulgular, uyuşturucular, ilaçlar ve diğer biyolojik maddelerin anormal düzeyi
R87.2.0 Vajina salgıları ve sürüntülerinde anormal enzim düzeyi
R87.2.1 Vajina salgıları ve sürüntülerinde anormal hormon düzeyi
R87.2.2 Vajina salgıları ve sürüntülerinde uyuşturucular, ilaçlar ve diğer biyolojik maddelerin anormal düzeyi
R87.2.3 Vajina salgıları ve sürüntülerinde kaynak olarak ilaç türü olmayan maddelerin anormal düzeyi
R87.2.4 Vajina salgıları ve sürüntülerinde anormal immünolojik bulgular
R87.2.5 Vajina salgıları ve sürüntülerinde anormal mikrobiyolojik bulgular, pozitif kültür bulguları
R87.2.6 Vajina salgıları ve sürüntülerinde anormal sitolojik bulgular, anormal Papanicolaou smear
R87.2.7 Vajina salgıları ve sürüntülerinde anormal histolojik bulgular
R87.2.8 Vajina salgıları ve sürüntülerinde anormal diğer bulgular, anormal kromozomal bulgular
R87.2.9 Vajina salgıları ve sürüntülerinde anormal bulgular, tanımlanmamış
R87.3 Kadın genital organlarından alınan örneklerde anormal bulgular, kaynak olarak ilaç türü olmayan maddelerin anormal düzeyi
R87.3.0 Vulva salgıları ve sürüntülerinde anormal enzim düzeyi
R87.3.1 Vulva salgıları ve sürüntülerinde anormal hormon düzeyi
R87.3.2 Vulva salgıları ve sürüntülerinde uyuşturucular, ilaçlar ve diğer biyolojik maddelerin anormal düzeyi
R87.3.3 Vulva salgıları ve sürüntülerinde kaynak olarak ilaç türü olmayan maddelerin anormal düzeyi
R87.3.4 Vulva salgıları ve sürüntülerinde anormal immünolojik bulgular
R87.3.5 Vulva salgıları ve sürüntülerinde anormal mikrobiyolojik bulgular, pozitif kültür bulguları
R87.3.6 Vulva salgıları ve sürüntülerinde anormal sitolojik bulgular, anormal Papanicolaou smear
R87.3.7 Vulva salgıları ve sürüntülerinde anormal histolojik bulgular
R87.3.8 Vulva salgıları ve sürüntülerinde anormal diğer bulgular, anormal kromozomal bulgular
R87.3.9 Vulva salgıları ve sürüntülerinde anormal bulgular, tanımlanmamış
R87.4 Kadın genital organlarından alınan örneklerde anormal bulgular, anormal immünolojik bulgular
R87.5 Kadın genital organlarından alınan örneklerde anormal bulgular, anormal mikrobiyolojik bulgular
R87.6 Kadın genital organlarından alınan örneklerde anormal bulgular, anormal sitolojik bulgular
R87.7 Kadın genital organlarından alınan örneklerde anormal bulgular, anormal histolojik bulgular
R87.8 Kadın genital organlarından alınan örneklerde anormal bulgular, anormal diğer bulgular
R87.9 Kadın genital organlarından alınan örneklerde anormal bulgular, anormal bulgular, tanımlanmamış
R89 Organlar, sistemler ve dokulardan alınan örneklerde diğer anormal bulgular
R89.0 Organlar, sistemler ve dokulardan alınan örneklerde diğer anormal bulgular, anormal enzim düzeyi
R89.1 Organlar, sistemler ve dokulardan alınan örneklerde diğer anormal bulgular, anormal hormon düzeyi
R89.1.0 Meme başı akıntısında anormal enzim düzeyi
R89.1.1 Meme başı akıntısında anormal hormon düzeyi
R89.1.2 Meme başı akıntısında uyuşturucular, ilaçlar ve diğer biyolojik maddelerin anormal düzeyi
R89.1.3 Meme başı akıntısında kaynak olarak ilaç türü olmayan maddelerin anormal düzeyi
R89.1.4 Meme başı akıntısında anormal immünolojik bulgular
R89.1.5 Meme başı akıntısında anormal mikrobiyolojik bulgular, pozitif kültür bulguları
R89.1.6 Meme başı akıntısında anormal sitolojik bulgular, anormal Papanicolaou smear
R89.1.7 Meme başı akıntısında anormal histolojik bulgular
R89.1.8 Meme başı akıntısında anormal diğer bulgular, anormal kromozomal bulgular
R89.1.9 Meme başı akıntısında anormal bulgular, tanımlanmamış
R89.2 Organlar, sistemler ve dokulardan alınan örneklerde diğer anormal bulgular, uyuşturucular, ilaçlar ve diğer biyolojik maddelerin anormal düzeyi
R89.2.0 Sinovyal sıvıda anormal enzim düzeyi
R89.2.1 Sinovyal sıvıda anormal hormon düzeyi
R89.2.2 Sinovyal sıvıda uyuşturucular, ilaçlar ve diğer biyolojik maddelerin anormal düzeyi
R89.2.3 Sinovyal sıvıda kaynak olarak ilaç türü olmayan maddelerin anormal düzeyi
R89.2.4 Sinovyal sıvıda anormal immünolojik bulgular
R89.2.5 Sinovyal sıvıda anormal mikrobiyolojik bulgular, pozitif kültür bulguları
R89.2.6 Sinovyal sıvıda anormal sitolojik bulgular, anormal Papanicolaou smear
R89.2.7 Sinovyal sıvıda anormal histolojik bulgular
R89.2.8 Sinovyal sıvıda anormal diğer bulgular, anormal kromozomal bulgular
R89.2.9 Sinovyal sıvıda anormal bulgular, tanımlanmamış
R89.3 Organlar, sistemler ve dokulardan alınan örneklerde diğer anormal bulgular, kaynak olarak ilaç türü olmayan maddelerin anormal düzeyi
R89.3.0 Yara salgılarında anormal enzim düzeyi
R89.3.1 Yara salgılarında anormal hormon düzeyi
R89.3.2 Yara salgılarında uyuşturucular, ilaçlar ve diğer biyolojik maddelerin anormal düzeyi
R89.3.3 Yara salgılarında kaynak olarak ilaç türü olmayan maddelerin anormal düzeyi
R89.3.4 Yara salgılarında anormal immünolojik bulgular
R89.3.5 Yara salgılarında anormal mikrobiyolojik bulgular, pozitif kültür bulguları
R89.3.6 Yara salgılarında anormal sitolojik bulgular, anormal Papanicolaou smear
R89.3.7 Yara salgılarında anormal histolojik bulgular
R89.3.8 Yara salgılarında anormal diğer bulgular, anormal kromozomal bulgular
R89.3.9 Yara salgılarında anormal bulgular, tanımlanmamış
R89.4 Organlar, sistemler ve dokulardan alınan örneklerde diğer anormal bulgular, anormal immünolojik bulgular
R89.5 Organlar, sistemler ve dokulardan alınan örneklerde diğer anormal bulgular, anormal mikrobiyolojik bulgular
R89.6 Organlar, sistemler ve dokulardan alınan örneklerde diğer anormal bulgular, anormal sitolojik bulgular
R89.7 Organlar, sistemler ve dokulardan alınan örneklerde diğer anormal bulgular, anormal histolojik bulgular
R89.8 Organlar, sistemler ve dokulardan alınan örneklerde diğer anormal bulgular, anormal diğer bulgular
R89.9 Organlar, sistemler ve dokulardan alınan örneklerde diğer anormal bulgular, anormal bulgular, tanımlanmamış
R90 Merkezi sinir sisteminin görüntülemesinde anormal bulgular
R90-R94 Tanısal görüntüleme ve fonksiyon çalışmalarında anormal bulgular, tanısı olmayan
R90.0 Kafa içi yer işgal eden lezyon
R90.8 Merkezi sinir sisteminde tanısal görüntülemede diğer anormal bulgular
R91 Akciğerin tanısal görüntülemesinde anormal bulgular
R92 Memenin tanısal görüntülemesinde anormal bulgular
R93 Vücut yapılarının tanısal görüntülemesinde diğer anormal bulgular
R93.0 Kafa ve kafatasının tanısal görüntülemesinde anormal bulgular, başka yerde sınıflanmamış
R93.1 Kalp ve koroner dolaşımın tanısal görüntülemesinde anormal bulgular
R93.2 Karaciğer ve safra yolunun tanısal görüntülemesinde anormal bulgular
R93.3 Sindirim yolunun diğer kısımlarının tanısal görüntülemesinde anormal bulgular
R93.4 Üriner organların tanısal görüntülemesinde anormal bulgular
R93.5 Karın bölgelerinin tanısal görüntülemesinde diğer anormal bulgular, retroperiton dahil
R93.6 Kol ve bacağın tanısal görüntülemesinde anormal bulgular
R93.7 Kas iskelet sisteminin diğer kısımlarının tanısal görüntülemesinde anormal bulgular
R93.8 Vücut yapıların tanısal görüntülemesinde diğer, tanımlanmış anormal bulgular
R94 Fonksiyon çalışmalarının anormal sonuçları
R94.0 Merkezi sinir sisteminin fonksiyon çalışmalarının anormal sonuçları
R94.1 Periferik sinir sistemi ve özel duyuların fonksiyon çalışmalarının anormal sonuçları
R94.2 Akciğer fonksiyon çalışmalarının anormal sonuçları
R94.3 Kalp damar fonksiyon çalışmalarının anormal sonuçları
R94.4 Böbrek fonksiyon çalışmalarının anormal sonuçları
R94.5 Karaciğer fonksiyon testlerinin anormal sonuçları
R94.6 Tiroid fonksiyon testlerinin anormal sonuçları
R94.7 Endokrin fonksiyon testlerinin diğer anormal sonuçları
R94.8 Organ ve sistemlerin fonksiyon çalışmalarının diğer anormal sonuçları
R95 Ani çocuk ölüm sendromu
R95-R99 Ölümün sınırları belirsiz ve bilinmeyen nedenleri
R96 Ani ölüm, diğer, sebebi bilinmeyen
R96.0 Ani ölüm
R96.1 Semptomların başlamasını takip eden 24 saat içinde görülen ölüm
R98 Tek başına ölüm
R99 Ölümün diğer sınırları belirsiz ve tanımlanmamış nedenleri